Общи условия

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. “IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер(УИН), дефиниращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната мрежа.

1.2. BGOnline-tv.com/Уебсайтът BGOnline-TV (http://bgonline-tv.com) е уебсайт, собственост на „BGOnline” ЕАД, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси и стриймове към онлайн телевизии разпространявани безплатно в интернет дефинирани в настоящите Общи условия.

1.3. „BGOnline” ЕАД (наричано по-долу „BGOnline”) е еднолично акционерно дружество(ЕАД), ЕИК 175312536, със седалище и адрес на управление гр. София, e-mail: support@bgonline-tv.com, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.

1.4. “Стрийм” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано предаване на сигнал от един източник във интернет пространсвото към плейър(програма която показва съдържанието на пращаният сигнал) или препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. “Злонамерени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. “Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. “Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта BGonline-tv.com услуги като стрийване на сигнал от друг сайт/платформа/ или интернет адрес.

1.9. „Потребителско съдържание” е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание, онлайн стрийм или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага с него на други съвръри с оглед то да бъде достъпно чрез Уебсайта BGOnline-tv.com.

1.10. “Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.11. “Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

2.0 Авторски права

Основни положения при известията за нарушаване на авторски права

Ако смятате, че защитеното ви с авторски права произведение е било публикувано в BGOnline, без да сте упълномощили това, може да изпратите известие за нарушаване на авторски права. Тези заявки трябва да се подават само от собственика на авторските права или упълномощен представител, който действа от негово име.

Най-бързият и лесен начин да уведомите BGOnline за предполагаемо нарушаване на авторски права е чрез уеб формуляра ни:
Изпращане на жалба за нарушаване на авторски права чрез е-мейл : support (at) bgonline-tv.com

Ако изберете да поискате премахване на съдържание чрез изпращането на известие за нарушаване на авторски права, моля, не забравяйте, че започвате правна процедура. Не предявявайте неверни искания. Неправилното използване на тази процедура може да доведе до спиране на достъпа до сайта или други правни последствия.

Ако сте фирма и притежавате изключителните права върху голям обем съдържание, което изисква постоянно онлайн администриране на правата, може да кандидатствате за достъп до системата за идентифициране на съдържанието или до Програмата за потвърждаване на съдържанието в BGOnline.

Ще приемем и известия за нарушаване на авторски права в свободна форма и изпратени по имейл.

Затвори
Затвори